2012

Гецэвіч, Ю.С. Сучасная электронная бібліятэка школьніка і адаптацыя УДК для яе на беларускую мову / Ю.С. Гецэвіч, С.А. Гецэвіч, С.А. Філімонаў, К.В. Ломаць, Д.А. Кушнароў, А.А. Сіняк // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2012) : доклады XI Международной конференции (Минск, 15 ноября 2012 г.). – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2012. – С. 389–394.

Read more...

Семантическая технология проектирования белорусско- и русскоязычных ЕЯ-интерфейсов вопросно-ответных систем / С.А. Гецевич, Ю.С. Гецевич, О.Е. Елисеева, В.А. Житко, А.А. Кузьмин // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS–2012) : материалы II Междунар. науч.-техн. конф., Минск, 16–18 февраля 2012 г. / редкол. : В.В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2012 г. – С. 401–412.

Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS–2012)

Read more...

Алгарытмы лінгвістычнай апрацоўкі тэкстаў для сінтэзу маўлення на беларускай і рускай мовах : дысертацыя на атрыманне навуковай ступені кандыдата тэхнічных навук : спецыяльнасць 05.13.01 Сістэмны аналіз, кіраванне і апрацоўка інфармацыі / Гецэвіч Юрый Станіслававіч ; навуковы кіраўнік Лабанаў Б. М. ; Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. — Мінск, 2012. — 184, [6] л. : іл., табл., схемы. — Ч. тэксту рус. — Бібліягр.: л. 153-164. — Абаронена 26.06.2012

Read more...

Hetsevich, Y. Overview of Belarusian And Russian dictionaries and their adaptation for NooJ / Y. Hetsevich, S. Hetsevich // Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 Intern. Conf. / eds. Vučković Kristina, Bekavac Božo, Silberztein Max. – Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2012. – P. 29–40.

Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena Cambridge Scholars Publishing

Read more...

Гецэвіч, Ю.С. Ідэнтыфікацыя выразаў з адзінкамі вымярэння ў навукова-тэхнічных і прававых тэкстах на беларускай і рускай мовах / Ю.С. Гецэвіч, А.М. Скопінава // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2012) : доклады XI Международной конференции (Минск, 15 ноября 2012 г.). – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2012. – С. 260–265.

Read more...

Алгарытмы лінгвістычнай апрацоўкі тэкстаў для сінтэзу маўлення на беларускай і рускай мовах : аўтарэферат дысертацыі на атрыманне навуковай ступені кандыдата тэхнічных навук : спецыяльнасць 05.13.01 Сістэмны аналіз, кіраванне і апрацоўка інфармацыі / Гецэвіч Юрый Станіслававіч ; Дзяржаўная навуковая ўстанова “Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”. — Мінск, 2012. — 21 с. : схемы, табл. — Рэзюмэ на беларускай, рускай, англійскай мовах. — Бібліяграфія: с. 17—18 (16 назв.), бібліяграфія ў тэксце

Read more...

Гецэвіч, Ю.С. Распрацоўка сінтэзатара беларускага і рускага маўленняў па тэксце для мабільных і інтэрнэт-платформаў / Ю.С. Гецэвіч, Д.А. Пакладок, Д.В. Брэк // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2012) : доклады XI Международной конференции (Минск, 15 ноября 2012 г.). – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2012. – С. 254–259.

Read more...

Лобанов, Б.М. Исторические предпосылки создания систем синтеза белорусской речи / Б.М. Лобанов // Фанетычная праграма слова ў функцыянальна-стылістычным і эксперыментальным аспектах: сучасны стан і перспектывы: пр. Міжнар. навук. канф., Мінск, 20-21 лістапада 2012 г. – С. 47-53.

Read more...

Гецэвіч, Ю.С. Аўтаматычная тэкставая, прасадычная і фанетычная апрацоўка тэкстаў у сінтэзатары маўлення Multiphone / Ю.С. Гецэвіч // Фанетычная праграма слова ў функцыянальна-стылістычным і эксперыментальным аспектах: сучасны стан і перспектывы: пр. Міжнар. навук. канф., Мінск, 20-21 лістапада 2012 г. – С. 53-61.

Read more...

Hetsevich, Yu.S. Belarusian and Russian linguistic modules processing for the system NooJ as applied to text-to-speech synthesis / Yu.S. Hetsevich, S.A. Hetsevich, B.M. Lobanov // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 30 мая – 3 июня 2012 г.). Вып. 11 (18): В 2 т. Т.1: Основная программа конференции. – М.: Изд-во РГГУ, 2012. – С. 198-212.

Read more...

Скопинова, Е.Н. Виды лингвистической валентности как система / Е.Н. Скопинова // Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов. Вып. 8: в 2-х т. Т. 2 / сост. С.В. Анцух; под общ. ред. В.Г. Шадурского. – Минск : Четыре Четверти, 2012. – С. 376–378.

Виды лингвистической валентности как система

Read more...

Гецевич, Ю.С. Мультиязычная система синтеза речи на языках народов России и СНГ / Ю.С. Гецевич, Б.М. Лобанов, Д.А. Покладок // Россия – Беларусь – Сколково : единое инновационное пространство : тезисы Междунар. науч. конф., Минск, 19 сентября 2012 г. / Нац. акад. наук Беларуси ; НКО Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий ; редкол.: С.Я. Килин [и др.]. – Минск, 2012. – С. 213–216.

Read more...